Contact Us

Hua Kuang (kuangh@jiangnan.edu.cn)
Liguang Xu (xuliguang2006@126.com)
Committee

HONORARY PRESIDENT OF THE CONFERENCE

Prof. Nadrian C. Seeman (New York University, USA) 


ORGANIZING COMMITTEE

Co-Chair: Dongsheng Liu, Chuanhai Fan, Shu Wang, Hao Yan, Chengde Mao

Organizer: Chuanlai Xu

Secretary: Hua Kuang (kuangh@jiangnan.edu.cn), Liguang Xu (xuliguang2006@126.com)