Contact Us

Hua Kuang (kuangh@jiangnan.edu.cn)
Liguang Xu (xuliguang2006@126.com)
ACCOMMODATION

Wuxihubin hotel (450 RMB/night)1 Huanhu Road ,Wuxi China, 86-510-81185688

http://www.wuxihubinhotel.com/.